Skip to main content
SearchLogin or Signup

Brainstorm - Anima Mundi

Published onJun 13, 2018
Brainstorm - Anima Mundi
·


brain organoid, day 30

Welkom op onze Brainstorm pagina!

Huid - hersenen - brein?

Op deze plek horen we graag uw gedachten over onderzoek met hersenweefsel dat speciaal is gekweekt in het laboratorium.

Op de tentoonstelling Anima Mundi zag u onze video waarin we uitleggen hoe hersenweefsel buiten het lichaam - in het laboratorium - gekweekt kan worden uit een klein aantal huidcellen.

Uit een klein stukje afgenomen huid (een huidbiopsie, afname van een rondje van 3mm doorsnee en 3 mm dik) worden fibroblasten geisoleerd. Deze worden gekweekt in het laboratorium en in zgn. pluripotente stamcellen veranderd: cellen die het vermogen hebben zich te differentieren, dat wil zeggen zich te specialiseren tot stamcellen voor elk type lichaamscel.

Zo kunnen er in een speciale cultuur zenuwstamcellen gemaakt worden, die zich vervolgens tot de verschillende typen cellen van het zenuwstelsel kunnen ontwikkelen.

Cellen kunnen zich onder bepaalde kweekomstandigheden organiseren tot een celverband: weefsel. Zo kan uit zenuwcellen hersenweefsel gevormd worden: hersenorganoids.

Het blijkt dat de (moleculaire) kenmerken van een hersenaandoening bij het individu waarvan de huidcellen afkomstig zijn, ook in het hersenorganoid terug te vinden zijn. Dit maakt onderzoek naar hersenziekten mogelijk in een individu-speciefiek model buiten het lichaam.

Tot nu toe zijn hersenorganoids zeer klein. Het organoid in onze opstelling bij Anima Mundi is ongeveer 1 millimeter. (de conservering heeft het doen krimpen, het was op dag 40 in kweek 2 mm).

In de toekomst zullen hersen organoids veel groter kunnen zijn.

Zullen deze hersenorganoids ook hersen-eigenschappen hebben? Hersenfuncties, bijvoorbeeld enige vorm van ervaring, herinnering, of bewustzijn? Wanneer is er een brein?

Zo ja, wat zou dat betekenen voor onderzoek met deze modellen?

We horen graag uw gedachten!

Jeantine Lunshof, Eswar Iyer & Mark Skylar-Scott


U kunt antwoorden op deze site door op de knop ‘new discussion’ te klikken.

Het platform is PubPub, ontwikkeld door het MIT Media Lab, meer informatie vindt u hier.


brain organoids in petri dish, day 40


Welcome at our Brainstorm page!

 Skin – brain – mind?

On this page we look forward to hearing your thoughts about research with brain tissue that has been made in the lab.

 At the exhibition Anima Mundi you saw our video in which we explain how brain tissue can be grown in the lab - outside of the body – from a few skin cells.

 From a tiny piece of skin (a skin biopsy: the retrieval of a small round sample, 3mm diameter and 3 mm thickness) fibroblasts are isolated. These are grown in the lab and transformed into so-called pluripotent stem cells: cells that can differentiate and turn into stem cells of any type of cell.

 Special culture conditions enable differentiation into neural stem cells, which subsequently can develop further into the various cell types of the nervous system.

Differentiated cells can self-organize and form tissue: this way, brain tissue can be formed through the self-organization of neural cells.  Further development results in a 3-D neural tissue structure: a brain organoid.

 Early research showed that the – molecular – features of a brain disorder in the individual from whom the skin cells were taken also appear in the brain organoid. With that, the brain organoid enables the study of brain disorders in an individualized model, outside of the body.

 So far, brain organoids have been very small. The organoid on display in Anima Mundi is approximately 1 millimeter in size. The original size on day 40 was 2 mm, but the fixation process made it shrink.

 In future, brain organoids may be much larger and have increased similarity with the real brain.

 Will these brain organoids have brain properties? Certain brain functions, like any form of sentience, memory or consciousness? Could there be a ‘mind’ ?

 If such properties would emerge, what would that mean for brain organoid research?

 We love to hear your thoughts!

 Jeantine Lunshof, Eswar Iyer & Mark Skylar-Scott

  

You can join the conversation by clicking the ‘new discussion’ button below.

This is the PubPub platform, developed at MIT Media Lab, more information here.

Comments
0
comment

No comments here